Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXXIV Sesja w dniu 22 czerwca 2018, godz. 14:30, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.74.2018JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z LXXII z 22 maja 2018 r.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
6.
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2017 rok.
a)
sprawozdanie Burmistrza Sokółki z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe gminy Sokółka za 2017 rok,
b)
wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej,
c)
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
d)
dyskusja,
e)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2017 rok,
f)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sokółka za 2017 rok,
g)
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2017 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokółka.
8.
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”.
9.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Stara Rozedranka gmina sokółka.
10.
Dyskusja w sprawie skarg wniesionych przez Wojewodę Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę Nr LXIII/361/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Miasta Sokółka przy ulicy Grodzieńskiej oraz na uchwałę LXIII/362/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i czecie obszaru gminy Sokółka.
11.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Wojewody Podlaskiego wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy uchwały LXIII/361/17)
12.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Wojewody Podlaskiego wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy uchwały LXIII/362/17
13.
Projekt uchwały w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Zalewu Sokólskiego.
15.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce na rok 2018.
16.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani W. M. K. pełnomocnika Pani H. A. na Burmistrza Sokółki.
17.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani H. A. na bezczynność organu.
18.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Mariusza Olchowika na działania Burmistrza Sokółki.
19.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sokółce za 2017 rok.
20.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
21.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
22.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.