Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
LVIII Sesja w dniu 2 grudnia 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala nr 17. Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)
BR.0002.58.2022AK

Dyskusja

2.
Przyjęcie protokołu z LVI i LVII Sesji Rady Miejskiej.16:24
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2022 rok - autopoprawka.16:30
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola -autopoprawka.16:31
5.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - autopoprawka.17:53
6.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej w Stalowej Woli.18:21
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i określenie trybu zbycia przez Gminę Stalowa Wola udziałów posiadanych w spółce pod nazwą EURO-PARK STALOWA WOLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością18:43
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. działek nr 13 i nr 26).18:44
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działek nr 444, 445, 446, 447).18:45
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 209/15).18:46
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 952/6).18:46
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 1147/22, części działki 835/26).18:47
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności czynszowej (dot. kwoty 23. 382,23zł).18:47
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 23.271,61zł).18:48
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 74.640,16zł).18:49
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 25.628,32zł).18:53
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.18:54
18.
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.18:57
19.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki – system roweru miejskiego na terenie miasta Stalowej Woli na lata 2023-2026.19:02
20.
Projekt uchwały w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów.19:15
21.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023rok.19:16
22.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 - autopoprawka.19:25
23.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.19:26
24.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie dziennego domu pomocy oraz klubu samopomocy.19:27
25.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Stalowa Wola za rok szkolny 2021/2022.19:40
26.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.19:49
27.
Sprawy różne.19:52
28.
Zamknięcie obrad Sesji.19:52