Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Radni
LV Sesja w dniu 2 lipca 2018, godz. 12:00, w sali obrad w Urzedzie Miejskim w Dębnie
BRM 0002

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji RM
b)
stwierdzenie quorum
c)
przedstawienie porządku obrad
d)
przyjęcie protokołu z przebiegu LIV sesji RM.
2.
Informacja Przewodniczącego RM o działaniach podjętych między sesjami.
3.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
4.
Informacja Burmistrza z działań podjetych między sesjami.
a)
pytania i odpowiedzi do informacji Burmistrza.
5.
Realizacja Strategii Gminy Dębno za lata 2014-2022.
6.
Ocena stanu technicznego dróg gminnych oraz organizacji ruchu drogowego w mieście w zakresie bezpieczeństwa.
7.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2018 r.
b)
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2025
c)
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.
d)
określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na budowie studni wierconych na terenie Gminy Dębno.
e)
wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach na terenie gminy Dębno.
f)
określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno.
g)
zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Dębno.
h)
nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego.
i)
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna
8.
Interpelacje i zapytania.
9.
Odpowiedzi na zapytania.
10.
Sprawy różne.
11.
Zamknięcie sesji RM.