Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Komisja Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 27 czerwca 2018, godz. 13:00, w sali obrad w Urzedzie Miejskim w Dębnie
BRM0012-3

Dyskusja

1.
Ocena stanu technicznego dróg gminnych oraz organizacji ruchu drogowego w mieście w zakresie bezpieczeństwa w tym spotkanie z gestorami dróg w obrębie miasta i wsi.
2.
Analiza problematyki gospodarki śmieciowej w Gmine Dębno, sytuacja bieżąca i plany na najbliższy czas.
3.
Realizacja Strategii Gminy w zakresie zadań na terenach wiejskich.
4.
Działalność schroniska dla bezdomnych w ramach udzielonej dotacji z budżetu Gminy Dębno za 2017r.
5.
Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podastawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat,
6.
Opinia do projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach na terenie gminy Dębno.
7.
Opinia do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Dębno.
8.
Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna
9.
Sprawy różne