Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLVIII Sesja w dniu 27 czerwca 2018, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0002.6.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Załączniki
protokół 47
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:
a)
z wykonania przetargów,
Załączniki
przetargi czerwiec
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
czerwiec
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.15:09
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, obręb Kamionki, gmina Kórnik – etap I
b)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik
c)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik
d)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
e)
podziału sołectwa Kamionki i utworzenia trzech odrębnych sołectw
f)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej
g)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Kórnik na lata 2018-2027
h)
zmiany uchwały budżetowej MiG Kórnik na 2018 rok
i)
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
j)
wynagrodzenia burmistrza
k)
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego
l)
przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
m)
przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
n)
zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku
o)
zbycia w drodze przetargowej nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Konarskie
p)
kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Czmoniec
r)
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Koninko, gm. Kórnik
s)
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
t)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin
u)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Odpowiedzi na interpelacje.
Załączniki
A.Regulski
10.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11.
Zakończenie sesji.17:55