Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2018, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.1.6.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
kbif_2018.05.23
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018-2027,
b)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok,
c)
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
d)
zapoznanie się i przeanalizowanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
e)
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Koninko, gm. Kórnik,
f)
kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Czmoniec,
g)
przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
h)
przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
i)
zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku,
j)
zbycia w drodze przetargowej nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Konarskie.
a)
lokalizacji wypożyczalni sprzętu wodnego w Kórniku,
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
a)
zapoznanie się z wnioskiem przesłanym do wiadomości komisji.
6.
Zakończenie posiedzenia.