Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
LVI Sesja w dniu 28 października 2022, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala nr 17. Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)
BR.0002.56.2022.AK

Dyskusja

2.
Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej.09:19
3.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta obejmujące informacje o Strategicznym Parku Inwestycyjnym Euro-Park Stalowa Wola.12:21
4.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stalowa Wola do Spółki pn. EURO-PARK-TWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie i wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości- autopoprawka.12:22
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (dot. działek nr 1/2, 49, 51/1, 55/3, itd.) - autopoprawka.12:23
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 1512/9).12:27
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 400, nr 402, nr 476, itd.).12:27
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (dot. działek 9/19, 9/20, itd.).12:28
9.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022roku- autopoprawka.13:28
10.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2022 rok.- autopoprawka12:31
11.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola - autopoprawka.12:32
12.
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stalowa Wola.12:33
13.
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.12:33
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 747/136, itd.).12:34
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 17.268,04zł).12:35
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 17.688,63zł).12:36
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności czynszowej (dot. kwoty 20.689,32zł).12:36
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności czynszowej (dot. kwoty 24.306,98zł).12:37
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.12:38
20.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (dot. Spółki ESTRADA POLSKA).12:42
21.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (dot. Spółki NOVO INVESTMENT.PL ).12:43
22.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.12:49
23.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.12:51
24.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.12:55
25.
Sprawy różne.13:28
26.
Zamknięcie obrad Sesji.13:28