Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXXIII Sesja w dniu 5 czerwca 2018, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.0002.73.2018JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
3.
Przyjęcie protokołów:
a)
z LVII z 10 i 19 lipca 2017 r.
b)
z LVIII z 31 lipca 2017 r.
c)
z LIX z 7 sierpnia 2017 r.
d)
z LX z 31 sierpnia 2017 r.
e)
z LXI z 19 września 2017 r.
f)
z LXII z 26 września 2017 r.
g)
z LXIII z 31 października 2017 r.
h)
z LXIV z 13 listopada 2017 r.
i)
z LXV z 20 listopada 2017 r.
j)
z LXVI z 12 i 19 grudnia 2017 r.
k)
z LXVII z 28 grudnia 2017 r.
l)
z LXVIII z 19 stycznia 2018 r.
m)
z LXIX z 13 marca 2018 r.
n)
z LXX z 26 marca 2018 r.
o)
z LXXI z 17 kwietnia 2018 r.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2018-2024.
8.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokółka na lata 2018-2022.
9.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sokółka do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski”.
12.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystanego do kąpieli na terenie Zalewu Sokólskiego.
14.
Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego planowej budowy drogi krajowej S19 na odcinku Białystok-Kuźnica.
15.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Jadwigi Bieniusiewicz ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce.
16.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Heleny Czaplejewicz ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce.
17.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sokółce na 2018 rok.
18.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sokółce na rok 2018.
19.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana J. B. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
20.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana E. Z. na Burmistrza Sokółki.
21.
Projekt uchwały w sprawie skarg Pana S. K. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
22.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana W. C. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu Gminy Sokółka do Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkanie Plus ”
24.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w 2018 roku
25.
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Sokółce za 2017 rok.
26.
Sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 rok.
28.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę w 2017 roku.
29.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu w klasach III gimnazjum.
30.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Sokółce za 2017 rok.
31.
Sprawozdanie z działalności Sokólskiego Ośrodka Kultury za 2017 rok.
32.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce za 2017 rok.
33.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce za 2017 rok.
34.
Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2017-2021 w 2017 roku.
35.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Sokółka za 2017 rok.
36.
Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokółka za rok 2017.
37.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok wraz z rekomendacją na rok 2018.
38.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
39.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.
40.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
41.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.