Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
45 Posiedzenie w dniu 28 września 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR.0012.7.45.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stalowa Wola. (punkty od 2 do 5 opiniują obie Komisje)
3.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stalowa Wola na lata 2022-2026.
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
5.
Opinia Komisji w sprawie zamiaru objęcia przez Gminę Stalowa Wola akcji Spółki Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna.
Załączniki
akcje PSA
6.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli na 2023 rok. (punkty od 6 do 27 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej)
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
Załączniki
Zmiana w budżecie
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2022 rok.
9.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
10.
Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2021 rok.
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 54.417,83zł)
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 58.648,34zł)
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 46.611,58zł)
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 40.801,93zł)
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 15.754,02zł).
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności czynszowej (dot. kwoty 24.981,12zł).
17.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.
18.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno – usługowej Nr 1 w Stalowej Woli.
19.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli.
21.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Graniczna” w Stalowej Woli.
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 260/9, 106/1, itd.)
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 933/3 i 933/4).
24.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 600)
25.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 102/725, 102/727).
26.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej (dot. działki nr 91/1).
27.
Analiza wyników budżetu: (planowane rozpoczęcie punktu godz. 17.30)
a)
Realizacja inwestycji kończonych w 2022r.
b)
Przewidywane zadania inwestycyjne na 2023r.
28.
Sprawy różne.
29.
Zamknięcie obrad Komisji.