Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXXVI Sesja w dniu 28 maja 2018, godz. 14:30, w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 18 kwietnia 2018 r.
Załączniki
protokół
4.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 – 2031.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu.
Załączniki
6Głosowanie
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łazy za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2017 rok.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łazy.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Łazy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Łazy.
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną i doradców zawodowych.
Załączniki
12Głosowanie
13.
Interpelacje radnych.
14.
Zapytania radnych.
15.
Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
16.
Odpowiedzi na zapytania.
17.
Wolne wnioski i informacje.
18.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
19.
Zamknięcie sesji.