Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
LV Sesja w dniu 30 września 2022, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala nr 17. Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.).
BR.0002.55.2022.AK

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:28
2.
Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej.09:28
3.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta.11:47
4.
Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2021rok.11:47
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022rok.11:47
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2022rok-autopoprawka.12:59
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola - autopoprawka.12:59
8.
Projekt uchwały w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów - autopoprawka.13:23
9.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli na 2023rok.13:23
10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.13:24
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno – usługowej Nr 1 w Stalowej Woli.13:24
12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli.13:25
14.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Graniczna” w Stalowej Woli.13:27
15.
Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stalowa Wola.13:28
16.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stalowa Wola na lata 2022-2026.13:29
17.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/515/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2021roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli.13:36
18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/514/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2021roku w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej – Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywania zadań własnych Miasta Stalowa Wola w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.13:37
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 260/9, 106/1, itd.)13:37
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 933/3 i 933/4).13:38
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 600).13:38
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 102/725, 102/727).13:39
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej (dot. działki nr 91/1).13:52
24.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 54.417,83zł)13:53
25.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 58.648,34zł)13:54
26.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 46.611,58zł)13:54
27.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 40.801,93zł)13:55
28.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 15.754,02zł).14:03
29.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności czynszowej (dot. kwoty 24.981,12zł).14:04
30.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.14:05
31.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku i zlecenia kontroli.14:07
32.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.14:13
33.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania skladów osobowych komisji stałych i wyboru ich przewodniczących.14:16
34.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.14:30
35.
Sprawy różne.14:32
36.
Zamknięcie obrad Sesji.14:32