Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLVII Sesja w dniu 30 maja 2018, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0002.5.2018 - ABSOLUTORYJNA

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
I część ROBOCZA. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Załączniki
protokół 46
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Załączniki
sprawozdanie maj
a)
z wykonania przetargów
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
Załączniki
Sprawozdanie_maj
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Dyskusja na temat konsultacji społecznych w Kamionkach.
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu
b)
uchwalenia Statutu Żłobka w Kamionkach.
c)
ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik
d)
dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik
e)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczytniki
f)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik
g)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Czmoń, położonego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, gmina Kórnik
h)
udzielenia odpowiedzi na odwołanie od uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XLVI/625/2018
i)
wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
j)
powołania komisji statutowej.
k)
zmieniająca uchwałę ws. konsultacji społecznych ws. podziału sołectwa Kamionki
9.
Interpelacje i zapytania radnych.15:54
10.
II część ABSOLUTORYJNA. Przedstawienie przez burmistrza sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2017 rok.
a)
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat sprawozdania.
11.
Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Kórnik podjętych w 2017 r. oraz ze sposobu realizacji strategii rozwoju Gminy Kórnik.
12.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za 2017 rok.
13.
Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik za 2017 rok.
Załączniki
wniosek
a)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku.
Załączniki
opinia-wniosek
14.
Przedstawienie stanowisk pozostałych Komisji Rady oceniających wykonanie budżetu.
15.
Dyskusja nt. wykonania budżetu.
16.
Podjęcie uchwał w bloku absolutoryjnym:
b)
przyjęcie uchwały absolutoryjnej.18:10
17.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
18.
Zakończenie sesji.18:38