Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 002-Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
35 Posiedzenie w dniu 27 lipca 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR- III.0012.2.35.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli wotum zaufania (przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2021 rok).(punkty od 2 do 5 opiniują wszystkie Komisje)
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej w Stalowej Woli.
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. (punkty 6 i 7 opiniują Komisje: Budżetu i Finanów, Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych)
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
8.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022roku. Punkty od 8 do 13 opiniują Komisje Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Komunalnej)
9.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2022rok.
10.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
11.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i częściowego z niej zwolnienia oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie gminy Stalowa Wola.
12.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stalowa Wola oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
13.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022.
15.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia IV i V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście.
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych.
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (dot. działek nr 60/3, 88/1, itd.)
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 82/2).
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek nr 1449 i 966/23).
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 795/212, nr 1986/5).
21.
Zamknięcie obrad Komisji.