Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 006-Komisja Mieszkaniowa, 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
26 Posiedzenie w dniu 26 lipca 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR.0012.4.26.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli wotum zaufania (przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2021 rok). (punkty od 2 do 5 opiniują wszystkie Komisje)
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej w Stalowej Woli.
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. (punkt 6 opiniuje Komisja Mieszkaniowa)
7.
Opinia Komisji Oświaty w sprawie wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej o przyznanie dotacji celowej na prace konserwatorskie. (punjkty 7 i 8 opiniuje Komisja Oświaty)
Załączniki
wniosek Parafia
8.
Opinia Komisji Oświaty w sprawie wniosku Fundacji „Przywróćmy Pamięć” o przyznanie dotacji celowej na prace konserwatorskie.
Załączniki
wniosek Fundacja
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego powierzającego Miastu Stalowa Wola przez Gminę Zaleszany realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. (punkty 9 i 10 opiniuje Komisja Rodziny)
10.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021rok.
11.
Zamknięcie obrad Komisji.