Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXXI Sesja w dniu 17 kwietnia 2018, godz. 15:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0012.2.71.2018JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia/ zgody na wykonanie przez Gminę Sokółka prawa pierwokupu udziałów Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów „Euro Sokółka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
3.
Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Sokółka.
4.
Projekt uchwały w sprawie uznania za konieczne odtworzenia zaginionych załączników do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokółka.
5.
Zamknięcie sesji.