Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXXIX Sesja w dniu 20 lipca 2022, godz. 13:00, w MOK-u w Łazach, ul. Kościuszki 5

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 22 czerwca 2022 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2032.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/338/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łazach.
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach XXXV/221/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
Załączniki
13Głosowanie
14.
Informacje i sprawy różne.
15.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
17.
Zamknięcie sesji.15:15