Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
24 Posiedzenie w dniu 30 czerwca 2022, godz. 15:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 33
BR.0012.4.24.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich w Stalowej Woli, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
3.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół, określenia zasad i rozmiaru udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.
4.
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw obowiązującej w Gminie Stalowa Wola w roku szkolnym 2022/2023.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.