Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
LIII Sesja w dniu 30 czerwca 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, sala nr 17. Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)
BR.0002..53.2022AK

Dyskusja

2.
Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej.16:35
3.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i częściowego z niej zwolnienia oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie Gminy Stalowa Wola.17:15
4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stalowa Wola oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,17:18
5.
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022.17:19
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki 747/136, itd.).17:25
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki 102/631, itd.).17:26
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości - autopoprawka do podstawy prawnej.17:30
9.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół, określenia zasad i rozmiaru udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.17:40
10.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich w Stalowej Woli, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.17:44
11.
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw obowiązującej w Gminie Stalowa Wola w roku szkolnym 2022/2023.17:45
12.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.18:00
13.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.18:03
14.
Sprawy różne.18:03
15.
Zamknięcie obrad Sesji.18:03