Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2018, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 105, parter
BRM.KOKiS.0012.5.3.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Jasinie.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Swarzędz, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
g)
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przyjęcia przez Gminę Swarzędz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
h)
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie : przeznaczenia części umorzonej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
3.
Informacja w sprawie przyznawania nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych.
4.
Organizacje pozarządowe – informacja na temat dofinansowań działań organizacji w zakresie oświaty, kultury i sportu.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.