Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
42 Posiedzenie w dniu 27 czerwca 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17. Planowane rozpoczęcie części posiedzenia z udziałem Komisji Budżetu i Finansów godz. 17.30
BR.0012.7.42.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Miejski transport publiczny. Stan obecny i prognoza na przyszłość.(punkt 2 - Komisja Gospodarki Komunalnej)
3.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i częściowego z niej zwolnienia oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie Gminy Stalowa Wola.( punkty 3 -5 opiniują obie Komisje)
4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stalowa Wola oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (autopoprawka)
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki 747/136, itd.) (punkty 6 i 7 opniuje Komisja Gospodarki Komunalnej).
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki 102/631, itd.).
8.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich w Stalowej Woli, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.(punkty 8 i 9 opiniuje Komisja Budżetu i Finansów)
9.
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw obowiązującej w Gminie Stalowa Wola w roku szkolnym 2022/2023.
10.
Sprawy bieżące.
11.
Zamknięcie obrad Komisji.