Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXXVIII Sesja w dniu 22 czerwca 2022, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 25 maja 2022 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Raport o stanie Gminy Łazy za 2021 rok:
a)
rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łazy za 2021 rok,
b)
debata nad Raportem o stanie Gminy Łazy za 2021 rok,
c)
podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Łaz.
Załączniki
7cGłosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Łazy za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2021.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2021 rok.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2032.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022.
Załączniki
11Głosowanie
12.
Informacje i sprawy różne.
13.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
14.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
15.
Zamknięcie sesji.15:50