Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
LII Sesja w dniu 14 czerwca 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, sala Nr 17. Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)
BR.0002.52.2022.AK

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.16:06
2.
Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej.16:07
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2022rok - autopoprawka.16:15
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola - autopoprawka.16:21
5.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.16:28
6.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji-autopoprawka.16:30
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek nr 159/6 i 102/489) - autopoprawka do podstawy prawnej.16:34
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 3269, 3270, itd.) - autopoprawka do podstawy prawnej.16:35
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działek 77/20, 106/1, itd.) - autopoprawka do podstawy prawnej.16:36
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 669/1, nr 668/2, itd.) - autopoprawka do podstawy prawnej.16:37
11.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.16:38
12.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.16:45
13.
Sprawy różne.17:23
14.
Zamknięcie obrad Sesji.17:24