Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 18 kwietnia 2018, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.4.4.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
kekips_2018.03.21
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka w Kamionkach oraz nadania mu statutu,
Załączniki
zlobkizlobki-uz
b)
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik
c)
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Załączniki
opsops-uzops-zal
d)
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik, a miastem Humań na Ukrainie
4.
Polityka senioralna.
5.
Zaopiniowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Kórniku.
a)
wniosek Polskiej Akademii Nauk - Biblioteka Kórnicka,
b)
wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.
6.
Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych i tematycznych na rok 2018.
7.
Zapoznanie się z sprawozdaniem z wykonania budżetu MiG Kórnik w 2017 roku - zgodnie z przedmiotem działania komisji.
8.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach oraz propozycją odpowiedzi do Rady Rodziców,
b)
zapoznanie się z pismem mieszkańca gminy Kórnik.
Załączniki
pismo mieszkańca
9.
Zakończenie posiedzenia.