Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLV Sesja w dniu 28 marca 2018, godz. 13:00, w sali posiedzeń Rady MiG Kórnik-ratusz bniński ul, Rynek 1
SE-BRM.0002.3.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Załączniki
protokół 44
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:
a)
z wykonania przetargów,
Załączniki
przetargi
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018-2027,
b)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok,
c)
zmieniająca uchwałę Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie utworzenia Żłobka w Kamionkach oraz nadania mu statutu
d)
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik,
e)
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2018,
f)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu(ścieżka),
g)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu(sygnalizacja),
h)
wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 2472P - ulicy Konarskiej w miejscowości Kórnik,
i)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik,
j)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III,
k)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik,
l)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Konarskie, Radzewo, Czmoniec, część wsi Czołowo oraz część wsi Czmoń, gmina Kórnik,
m)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czołowie, dla działki o numerze ewidencyjnym 83/1,
n)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową, Leśną i Długą, gmina Kórnik,
o)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kozakowej, obręb Konarskie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dla wschodniej części ulicy Wapiennej,
p)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarskie,
r)
podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
s)
rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.
t)
utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
11.
Zakończenie sesji.17:02