Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XL Sesja w dniu 28 marca 2018, godz. 12:00, w auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach

Dyskusja

1.
Otwarcie XL Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
Załączniki
protokół
4.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)
Komisja Budżetu i Finansów;
2)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3)
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4)
Komisja Rewizyjna;
7.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.
Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.
Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.
10.
Podjęcie uchwał:
2)
w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze;
3)
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018 za rok 2017;
4)
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok;
5)
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2018;
6)
w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota;
7)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo (KGP.0006.1.2018)
8)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.2.2018);
9)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce;
10)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo( KGP.0006.4.2018)
11)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka;
12)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo (KGP.0006.6.2018);
13)
w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (KGP.0006.7.2018)
14)
w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ( KGP 0006.8.2018 );
15)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.10.2018);
16)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.11.2018);
17)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.12.2018 );
18)
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
19)
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
20)
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.
11.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16.
16. Zakończenie obrad XL Sesji VII Kadencji