Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
32 Posiedzenie w dniu 18 maja 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR.0012.2.32.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/515/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2021roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli.(punkty od 2 do 10 opiniują trzy Komisje)
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/514/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej – Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywania zadań własnych Miasta Stalowa Wola w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.
4.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej – Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywania zadań własnych Miasta Stalowa Wola w zakresie likwidacji owadów przenoszących choroby.
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stalowa Wola do Spółki pn. EURO-PARK-ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Warszawie i wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości.
Załączniki
Euro-Park
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych..
7.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Stalowa Wola do grona Członków Wspierających Stowarzyszenie Podkarpacka Dolina Wodorowa z siedzibą w Rzeszowie.
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Stalowa Wola akcji Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna.
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonfikaty.
11.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022roku (punkty od 11 do 13 opiniuje Komisja Budżetu i Finansów i Komisja Gospodarki Komunalnej)
12.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2022rok.
13.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 8/4).(punkty od 14 do 24 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej)
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 618/3).
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 103/44)
17.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu.
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. dz. części działki nr 867/12,1147/26 i in.)
19.
Opinia Komisji w sprawie nadania nazwy rondu.
20.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola
21.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola”
22.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nad Bełkiem” w Stalowej Woli
24.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno-rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola – etap II.
25.
Sprawy bieżące.
26.
Zamknięcie obrad Komisji.