Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
LI Sesja w dniu 20 maja 2022, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala Nr 17. Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559)
BR.0002.51.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:22
2.
Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej.09:22
3.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022roku09:26
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2022rok - autopoprawka.10:43
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola- autopoprawka.10:52
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Stalowa Wola akcji Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna.10:53
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.10:54
8.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.10:55
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Stalowa Wola do grona Członków Wspierających Stowarzyszenie Podkarpacka Dolina Wodorowa z siedzibą w Rzeszowie.11:03
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stalowa Wola do Spółki pn. EURO-PARK-ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Warszawie i wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości - autopoprawka.12:11
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 8/4).12:46
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 618/3).12:46
13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.12:47
14.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola”.12:48
15.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nad Bełkiem” w Stalowej Woli.12:48
17.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno-rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola – etap II.12:50
18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/515/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2021roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Administracji Budynkow w Stalowej Woli.13:12
19.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/514/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej – Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywania zadań własnych Miasta Stalowa Wola w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.13:15
20.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółóce z ograniczoną odpowiedzialnoscią, wykonywania zadań własnych Miasta Stalowa Wola w zakresie likwidacji owadów przenoszących choroby.13:20
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 103/44).13:21
22.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu.13:24
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. dz. części działki nr 867/12,1147/26 i in.)13:26
24.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonfikaty.13:31
25.
Sprawozdanie z realizacji programu „Stalowowolska Duża Rodzina”.13:32
26.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 dla Gminy Stalowa Wola13:33
27.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli za rok 2021.13:33
28.
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2021-2023 za rok 2021.13:36
29.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021.13:45
30.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2022 za rok 2021.13:46
31.
Sprawozdanie z realizacji Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2021-2023 za rok 2021.13:53
32.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.14:12
33.
Sprawy różne.14:31
34.
Zamknięcie obrad Sesji.14:31