Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXIX Sesja w dniu 13 marca 2018, godz. 15:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce
EO.0002.69.2018JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2024.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
5.
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku Przedszkola Nr 3 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacja budynku.
6.
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku Przedszkola Nr 5 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną przebudowa i rozbudowa budynku - winda przyścienna.
7.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia Burmistrza Sokółki z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.
8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2018 roku.
9.
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Sokółka na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
10.
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Sokółka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
11.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Sokółka na lata 2018-2020.
12.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Sokółka publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
13.
Zamknięcie sesji.