Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - Sesja
XLI Sesja w dniu 20 marca 2018, godz. 17:30, w sala sesyjna przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie
SO.0002.3.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.17:38
2.
Gratulacje dla Pani Jolanty Stern za wyróżnienie Złotą Odznaką Honorową Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie.17:44
3.
Przyjęcie protokołu Nr XL/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odbytej w dniu 6 lutego 2018 r.17:45
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.17:54
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 - 2036.17:54
Załączniki
XLI_13Głosowanie
6.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie.17:55
Załączniki
XLI_6Głosowanie
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/408/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2015 - 2020.17:57
8.
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Murowana Goślina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.18:04
9.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goślina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.18:06
10.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.18:08
11.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.18:58
12.
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagodów, psychologów i logopedów.18:59
Załączniki
XLI_8Głosowanie
13.
Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu.19:00
14.
Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Murowana Goślina poprzez realizację Programu "Goślińska Karta Seniora".19:02
Załączniki
XLI_10Głosowanie
15.
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w wyborach uzupełaniających.19:03
16.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w wyborach uzupełniających na kadencję od 2016 r. do 2019 r.19:03
Załączniki
XLI_3Głosowanie
17.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Przebędowo na lata 2018-2026".19:10
Załączniki
XLI_14Głosowanie
18.
Prezentacja dot. aktualnego stanu prac nad "Społeczną strategią rozwoju miasta i gminy Murowana Goślina do 2028 r.".19:19
19.
Sprawozdanie z działałności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od 27 stycznia 2018 roku do 9 marca 2018 roku.19:26
20.
Interpelacje, wolne głosy i wnioski.20:40
21.
Zamknięcie obrad Sesji.20:41