Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Komisja Oświatowo-Społeczna
Posiedzenie w dniu 15 marca 2018, godz. 17:30, w sala sesyjna przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie
SO.0012.3.2.2018

Dyskusja

1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.18:08
Załączniki
XLI_12Głosowanie
2.
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Murowana Goślina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.18:22
Załączniki
XLI_4Głosowanie
3.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goślina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.18:25
Załączniki
XLI_5Głosowanie
4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.18:30
5.
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagodów, psychologów i logopedów.18:33
Załączniki
XLI_8Głosowanie
6.
Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu.18:48
7.
Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Murowana Goślina poprzez realizację Programu "Goślińska Karta Seniora".19:00
Załączniki
XLI_10Głosowanie
8.
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w wyborach uzupełniających.19:04
Załączniki
XLI_2Głosowanie
9.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w wyborach uzupełniających na kadencję od 2016 r. do 2019 r.19:05
Załączniki
XLI_3Głosowanie
10.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.19:09
Załączniki
XLI_1Głosowanie
11.
Sprawy bieżące.19:16