Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 21 marca 2018, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 207, I.p
BRM.KŚiRW.0012.3.2.2018

Dyskusja

0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
„Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec” oraz bezpieczeństwo w sołectwach.14:14
0
Spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.14:14
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.14:14
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.14:45
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Swarzędz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.14:45
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.14:45
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.14:45
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.14:45
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.14:45
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/422/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017 – 2023.14:45
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.14:45
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2410 P – ul. Średzka w m. Rabowice.14:45
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.14:45
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku położonego w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina 1 wraz z terenem przyległym na okres nie dłuższy niż 10 lat w trybie bezprzetargowym.14:45
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego pn.: Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512 P ( ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz).14:46
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy Zielonka, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Teofila Kaczorowskiego.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Kobylnicka.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Żytnia.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ul. Szumana w Swarzędzu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu w rejonie ulic Słowackiego - Cybińska - część B
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.1.2018).
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.