Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
19 Posiedzenie w dniu 29 marca 2022, godz. 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 10, sala konferencyjna (II piętro)
BR.III.0012.5.19.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022rok.
Załączniki
GPPiRPA 2022
3.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Stalowa Wola pn. „Opieka na odległość” na rok 2022 w ramach Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
4.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Stalowej Woli za 2021rok.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.