Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
40 Posiedzenie w dniu 30 marca 2022, godz. 16:00, w w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 10, sala konferencyjna (II piętro)
BR.0012.7.40.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Stalowa Wola wspólnie z Gminą i Miastem Nisko, Gminą Sandomierz i Miastem Tarnobrzeg stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Czwórmiasto”. (opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej i Komisja Inicjatyw Gospodarczych)
3.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022roku. (punkty od 3 do 19 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej)
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2022rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/528/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu.
7.
Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
8.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola,
9.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli.
10.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stalowa Wola.
11.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działek nr 1668/118, 1668/19).
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 952/4).
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. działek 508/26, 235, 236, itd.).
16.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia „Strefa Spotkań”.
17.
Omówienie zimowych i letnich standardów utrzymania dróg przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych i Urząd Miasta Stalowa Wola. Rozważenie możliwości ujednolicenia standardów utrzymania dróg.
18.
Sprawy bieżące.
19.
Zamknięcie obrad Komisji.