Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
L Sesja w dniu 31 marca 2022, godz. 09:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Popiełuszki 10(sala konferencyjna-II piętro). Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559)
BR.0002.50.2022.AK

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:34
2.
Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.09:34
3.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta.12:42
4.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022roku - autopoprawka.12:44
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2022rok.12:45
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.12:46
7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/528/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu.13:00
8.
Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- autopoprawka.13:03
9.
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola.13:04
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Stalowa Wola wspólnie z Gminą i Miastem Nisko, Gminą Sandomierz i Miastem Tarnobrzeg stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Czwórmiasto”.13:05
11.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli.13:06
12.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stalowa Wola.13:08
13.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.- autopoprawka13:09
14.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach.13:09
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działek nr 1668/118, 1668/19).13:10
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 952/4).13:11
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. działek 508/26, 235, 236, itd.) - autopoprawka.13:12
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności czynszowej (dot. kwoty 37.139,12zł).13:13
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności czynszowej (dot. kwoty 18.731,59zł).13:14
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 36.933,70zł).13:15
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 24.162,82zł).13:15
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.13:24
23.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022rok.13:25
24.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Stalowa Wola pn. „Opieka na odległość” na rok 2022 w ramach Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.13:26
25.
Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.13:27
26.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.13:31
27.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.13:32
28.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych i wyboru ich przewodniczących.13:34
29.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Stalowej Woli za 2021rok.13:34
30.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.13:54
31.
Sprawy różne.13:54
32.
Zamknięcie obrad Sesji.13:54