Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
V Sesja w dniu 28 marca 2019, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5a.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Przyrzeczna) Druk Nr 87 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
5b.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Różana) Druk Nr 88 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
6.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. Druk Nr 78 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019-2032. Druk Nr 79 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym:
-
wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
-
Dyskusja.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”. Druk Nr 59 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Kultura, sport i rekreacja w mieście:
-
Sprawozdanie Komisji Kultury – wystąpienie Przewodniczącej w/w Komisji,
-
Sprawozdanie Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji – wystąpienie Przewodniczącego w/w Komisji,
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi,
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi,
-
Sprawozdanie z działalności Domu Kultury „Janowo”,
-
Dyskusja.
12.
Sprawozdanie z działalności Administracji Budynków Komunalnych w Rumi,
-
Dyskusja.
13.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Cmentarza Komunalnego w Rumi,
-
Dyskusja.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka. Druk Nr 80 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP II. Druk Nr 81 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Przyrzeczna) Druk Nr 87 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 87
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Różana) Druk Nr 88 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 88
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2019. Druk Nr 89 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na realizację konkursów międzyszkolnych organizowanych przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie w 2019 roku. Druk Nr 82 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia oraz inne organy i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. Druk Nr 86 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia od dnia 1 września 2019 r. Druk Nr 85 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia. Druk Nr 83 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 83
23.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia. Druk Nr 84 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
23a.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 90 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
24.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
25.
Zapytania i interpelacje.
26.
Zakończenie obrad.