Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka / Radni
XXXVI Sesja w dniu 8 lutego 2018, godz. 14:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej
RO-II.0002.36.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.14:11
2.
Wybór sekretarza obrad.14:14
3.
Ustalenie porządku obrad.14:16
4.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 grudnia 2017 r.14:19
5.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.14:19
Załączniki
05. Sprawozdanie
6.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 19 grudnia 2017 r.14:19
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2018-2027.14:23
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 r.14:26
9.
Podjęcie uchwaływ sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między gminą Nowa Wieś Wielka (Rzeczpospolita Polska) a gminą Rukojnie (Litwa).14:55
10.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.14:57
11.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów.14:58
12.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.15:01
13.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.15:04
14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza - cześć ul. Bydgoskiej.15:06
15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej.15:08
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych.15:09
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych w drodze przetargu.15:11
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Południe z dnia 22 grudnia 2017r., sygn. akt PR Pa 18.2017, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.15:13
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Południe z dnia 22 grudnia 2017r., sygn. akt PR Pa 30.2017, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.15:15
20.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka po nazwą „Gminny Zespół Obsługi Oświaty”.15:17
21.
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.15:18
22.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.15:20
23.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka.15:23
24.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.15:26
25.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.15:32
26.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.15:52
27.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020.15:54
28.
Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 r. oraz analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.15:58
29.
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za 2017 r. oraz założenia na 2018 r.16:09
30.
Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.16:35
31.
Wolne wnioski.17:19
32.
Sprawy różne.17:31
33.
Zakończenie obrad.17:31