Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLIII Sesja w dniu 31 stycznia 2018, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek 1 - ratusz bniński
SE-BRM.0002.1.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Załączniki
protokół_42
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:
a)
z wykonania przetargów
Załączniki
przetargi
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
d)
z prac Komisja Bezpieczeństwa.
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w roku 2017.
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok,
b)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018-2027,
c)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok,
d)
planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik
e)
określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym
f)
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
g)
przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
h)
zbycia w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Kórniku,
i)
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 526 i 527 w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, obręb Kórnik, gmina Kórnik
j)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik,15:55
9.
Interpelacje i zapytania radnych.16:27
10.
Odpowiedzi na interpelacje.16:27
11.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.16:33
12.
Zakończenie sesji.16:35