Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XLIX Sesja w dniu 31 stycznia 2022, godz. 17:00, w trybie zdalnym stosownie do art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm). Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm)
BR.0002.49.2022.AK

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.17:28
2.
Przyjęcie protokołów z XLVII oraz XLVIII Sesji Rady Miejskiej.17:28
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 1147/16, 1147/18 itd.).18:55
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dot. działki nr 625/2).18:58
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 584/2, 584/3, itd.).18:58
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 732, 733).18:59
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.19:01
9.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.19:16
10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stalowa Wola do związku stowarzyszeń pn. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.19:41
11.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022- autopoprawka.20:22
12.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.20:37
13.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.20:52
14.
Sprawy różne.20:52
15.
Zamknięcie obrad Sesji.20:52