Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXVII Sesja w dniu 28 grudnia 2017, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.67.2017JK

Dyskusja

3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
5.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2018 r.
a)
przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej oraz autopoprawek,
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie uchwały budżetowej,
c)
przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,
d)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e)
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2018-2024.
7.
Projekt uchwały w sprawie powołania do składu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Sokółce radnej Ewy Karczewskiej.
8.
Projekt uchwały w sprawie powołania do składu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Sokółce radnego Czesława Poskrobko.
9.
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.
10.
Zamknięcie sesji.