Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2018, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzedz, pok.nr 105.
BRM.KOKiS.0012.5.1.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Swarzędz a Miastem Poznań, dotyczącego zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie.
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Swarzędz dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadania z zakresu kultury.
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Uzarzewie przy ul. Akacjowej.
j)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
k)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – A. Fredry.
l)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – A. Fiedlera.
m)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – J. Gagarina.
n)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin i w miejscowości Gortatowo – Ziołowa.
o)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – Kuźnicza.
p)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2020.
r)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/190/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Kórnickiej (powierzchni opracowania: I część ca. 98 ha, II część ca. 121 ha, w sumie ca 219 ha).
s)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – część północna – część C.
t)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
3.
Kalendarz imprez kulturalno - sportowych.
4.
Działalność placówek oświatowych w nowym systemie oświatowym.
5.
Przygotowania do lokacji 380 -lecia miasta.
6.
Przyjęcie sprawozdania z planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2017 rok.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Zakończenie. 15:13