Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 17 stycznia 2018, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzedz, pok.nr 207,Ip.
BRM.KŚiRW.0012.3.1.2018

Dyskusja

0
Godz.13.00 – „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec” spotkanie sołtysów z przedstawicielami Policji .
0
Godz.13.30 - spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Godz.14.00 – posiedzenie Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi - Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Swarzędz a Miastem Poznań, dotyczącego zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Swarzędz dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadania z zakresu kultury.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Uzarzewie przy ul. Akacjowej.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – A. Fredry.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – A. Fiedlera.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – J. Gagarina.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin i w miejscowości Gortatowo – Ziołowa.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – Kuźnicza.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2020.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/190/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Kórnickiej (powierzchni opracowania: I część ca. 98 ha, II część ca. 121 ha, w sumie ca 219 ha).
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – część północna – część C.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Przyjęcie sprawozdania planu pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi za rok 2017.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.15:15