Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XLVII Sesja w dniu 30 grudnia 2021, godz. 09:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna - II piętro). Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.)
BR-II.0002.47.2021

Dyskusja

2.
Przyjęcie protokołów z XLV oraz XLVI Sesji Rady Miejskiej.09:39
3.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022roku.09:44
4.
Projekt uchwały budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2022rok - autopoprawka.13:35
5.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola - autopoprawka.14:21
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021roku.14:24
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2021rok.14:28
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.14:29
9.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.14:32
10.
Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2020rok.14:35
12.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia IV i V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście w Stalowej Woli.14:38
13.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021-2023 dla Gminy Stalowa Wola” autopoprawka.14:39
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. działek nr 1147/27, 1147/20, itd.) - autopoprawka.14:40
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 91/1)- autopoprawka.14:41
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 161/1 - autopoprawka.14:43
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 167/16) - autopoprawka.14:45
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości.14:45
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 933/2).14:46
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.14:51
21.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (dot. Spółki ESTRADA POLSKA).14:52
22.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (dot. Spółki NOVOBET PL).14:53
23.
Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.14:55
24.
Projekt uchwały w sprawie wskazania członków Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli.14:56
25.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Stalowa Wola pn. „Teleopieka”.15:03
26.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.15:08
27.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.15:42
28.
Sprawy różne.15:49
29.
Zamknięcie obrad Sesji.15:50