Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XLVI Sesja w dniu 8 grudnia 2021, godz. 17:00, w w trybie zdalnym stosownie do art. 15 zzx z dnia 2 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.). Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2020r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.)
BR-II.0002.46.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.17:18
2.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. działek nr 3971, nr 3995, itd.).17:48
3.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021roku.17:49
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2021 rok - autopoprawka.18:11
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola- autopoprawka.18:14
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gmina Głogów Małopolski.18:17
7.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.18:39
8.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Stalowej Woli.18:40
9.
Zamknięcie obrad Sesji.18:41