Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXVI Sesja w dniu 12 grudnia 2017, godz. 15:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.66.2017JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022.
4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
5.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce realizacji zadania własnego Gminy Sokółka w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na budowie i utrzymaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
6.
Zamknięcie sesji.