Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Komisja Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2021, godz. 10:00, w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej przy ul.Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie.
SO.012.9.2021

Dyskusja

1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.10:16
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Murowana Goślina na lata 2021-2036.10:37
3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.10:44
4.
Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2022.10:47
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku części pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Murowanej Goślinie.10:49
6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia " Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Murowana Goślina na lata 2021-2024."11:30
7.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022.11:44
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/204/2012 w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych przy korzystaniu z usług autobusowego transportu publicznego na regularnych liniach komunikacji wewnątrzgminnej organizowanej na zlecenie Gminy Murowana Goślina przez firmę wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę Murowana Goślina.11:56
9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/42/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.12:02
10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały, w sprawie wysokości diet radnych gminy Murowana Goślina.12:11
11.
Projekt uchwały w sprawie skargi (....) na Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.12:21
12.
Sprawy bieżące.12:22