Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka / Radni
XXXIV Sesja w dniu 7 grudnia 2017, godz. 11:00, w siedzibie Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Nowej Wsi Wielkiej
RO-II.0002.34.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.11:07
2.
Wybór sekretarza obrad.11:08
3.
Ustalenie porządku obrad11:12
Załączniki
03. Zawiadomienie
4.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13 listopada 2017 r.11:13
5.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.11:13
Załączniki
05. Sprawozdanie
6.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 13 listopada 2017 r.11:16
7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aneksowanie zmiany zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu z pożyczki udzielonej na zasadach preferencyjnych na pożyczkę na zasadach rynkowych11:18
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aneksowanie zmiany zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu z pożyczki udzielonej na zasadach preferencyjnych na pożyczkę na zasadach rynkowych11:20
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2017-2027.11:24
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy” o numerze RPKP.10.01.02-04-0005/17.11:33
12.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia VII”.11:36
13.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem Mieszkania Chronionego w Nowej Wsi Wielkiej.11:38
14.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2017 – 2020.11:49
15.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok.11:51
16.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.11:52
17.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 r.11:53
18.
Informacja na temat rozbudowy Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Nowej Wsi Wielkiej.13:19
19.
Analiza oświadczeń majątkowych za 2016 r.
20.
Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
21.
Wolne wnioski.
22.
Sprawy różne.
23.
Zakończenie obrad.