Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta, 006-Komisja Mieszkaniowa
27 Posiedzenie w dniu 9 listopada 2021, godz. 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna II piętro)
BR- III.0012.2.27.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad Komisji.
2.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli. (opiniują Komisje: Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Gospodarczych i Mieszkaniowa)
3.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej- Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywania zadań własnych Miasta Stalowa Wola w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. (punkty od 3 do 6 opiniują Komisje: Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych)
4.
Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli.
5.
Opinia Komisji w sprawie zamiaru objęcia przez Gminę Stalowa Wola 300 sztuk akcji spółki Stal Stalowa Wola – Piłkarska Spółka Akcyjna.
Załączniki
akcje PSA
6.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokalu Stowarzyszeniu „Integracja”.
7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021roku. (punkty od 7 do 14 opiniują Komisje: Budżetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej)
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2021 rok.
9.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
10.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli na 2022r.
11.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad i zbywania nabywania i wykupu.
Załączniki
uchwała obligacje
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
14.
Opinia Komisji w sprawie zakupu nieruchomości przy ul. Bełżyńskiego 18.
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 17.253,22 zł) (punkty od 15 do 22 opiniuje Komisja Budżetu i Finansów)
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 28.335,69 zł)
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 42.900,80 zł)
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 58.854,13 zł)
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 65.237,80 zł)
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 78.417,06 zł)
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 85.654,74 zł)
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 47.711,86 zł)
23.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Stalowa Wola (punkty od 23 do 33 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej)
24.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVI/367/2020 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2020 r dotyczącej powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień.
26.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia V, VI-etap I, VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I.
27.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.
28.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych „Drogę łączącą ul. Energetyków z DK77 – obwodnicą Stalowej Woli i Niska” w Stalowej Woli oraz ustalenia jej przebiegu.
29.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 2009/1)
30.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działek nr 747/141, 788/10).
31.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 26/114).
32.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu niemieszkalnego.
33.
Pismo mieszkanki os. Zasanie w sprawie możliwości kompleksowego zagospodarowania terenu przy ul. Wiklinowej.
34.
Zamknięcie obrad Komisji.