Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
21 Posiedzenie w dniu 8 listopada 2021, godz. 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna – II piętro)
BR- III.0012.4.21.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. (punkty 2 i 3 opiniuje Komisja Rodziny).
3.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2022rok.
Załączniki
GPPiRPA 2022
4.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. (punkty 4-6 opiniuje Komisja Oświaty)
5.
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej.
6.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Stalowa Wola za rok szkolny 2020/2021.
7.
Zamknięcie obrad Komisji.