Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XLV Sesja w dniu 10 listopada 2021, godz. 09:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna - II piętro). Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372)
BR-II0002.45.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:27
2.
Przyjęcie protokołów z XLIII oraz XLIV Sesji Rady Miejskiej.09:27
3.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Stalowa Wola.09:34
4.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVI/367/2020 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 30 grudnia 2020 r dotyczącej powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień.
5.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej- Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywania zadań własnych Miasta Stalowa Wola w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.
6.
Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli.12:33
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 17.253,22 zł).12:34
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 28.335,69 zł)12:35
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 42.900,80 zł).12:36
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 58.854,13 zł).12:37
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 65.237,80 zł).12:38
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 78.417,06 zł).12:38
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 85.654,74 zł).12:39
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej ( dot. kwoty 47.711,86 zł).12:40
15.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021roku.12:48
16.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2021 rok - autopoprawka.13:04
17.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola - autopoprawka.13:18
18.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli na 2022r.13:24
19.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu.14:09
20.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.14:44
22.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia V, VI-etap I, VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I.15:36
23.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.15:36
24.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych „Drogę łączącą ul. Energetyków z DK77 – obwodnicą Stalowej Woli i Niska” w Stalowej Woli oraz ustalenia jej przebiegu.15:37
25.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
26.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki 2009/1).15:38
27.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działek nr 747/141, 788/10).15:38
28.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 26/114).15:39
29.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu niemieszkalnego.15:41
30.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.15:42
31.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.15:45
32.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.15:46
33.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2022rok.15:47
34.
Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. ustawienia znaku zakazu parkowania samochodów wzdłuż bocznej ściany bloku przy ul. Wolności 15).15:50
35.
Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. pokrycia kosztów przejazdu seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Nisko).15:52
36.
Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego.15:53
37.
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej.15:53
38.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Stalowej Woli.15:57
39.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli.15:59
40.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Stalowa Wola za rok szkolny 2020/2021.16:00
41.
Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.16:06
42.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.16:09
43.
Sprawy różne.16:12
44.
Zamknięcie obrad Sesji.16:12