Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XLIV Sesja w dniu 27 października 2021, godz. 16:00, w trybie zdalnym stosownie do art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn.zm.). Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372)
BR-II.0002.44.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.16:05
2.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2021 rok - autopoprawka.16:16
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.16:17
4.
Zamknięcie obrad Sesji.16:18